1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracy – to stan warunków i organizacji oraz zachowań pracownika zapewniających wymagany poziom ochrony ich zdrowia i życia przed zagrożeniami  procesu pracy.

Higiena pracy – kształtowanie warunków i środowiska pracy w sposób zapewniający zachowanie zdrowia.

 

Zdrowie

„zdrowie jest to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a nie tylko brak choroby lub niesprawności.” – definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia  (WHO)

 

Ergonomia

Dyscyplina naukowa, dążąca do optymalnego przystosowania – stanowisk, procesów i środowiska pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, tak aby nie tylko uchronić życie i zdrowie człowieka, lecz dać mu możliwość jak najpełniejszego rozwoju osobowości.

 

 

Zaznacz jako nieukończone