6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków i chorób zawodowych

Grupy wypadków

Wyróżniamy następujące grupy wypadków;

 • wypadki przy pracy,
 • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
 • wypadki przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego,
 • wypadki w szczególnych okolicznościach,
 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy,
 • inne wypadki.

Definicja wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ;

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach kiedy jest do dyspozycji zakładu pracy lecz nie wykonuje normalnych czynności pracowniczych,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadek przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego

Za wypadek przy pracy w okresie ubezpieczenia wypadkowego uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć w okresie ubezpieczenia wypadkowego z określonego tytułu innego niż stosunek pracy.

 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub    z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • zwykłego spożywania posiłków,
 • odbywania nauki lub studiów.

 

Obowiązki ma pracodawca w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy

Pracodawca obowiązany jest zapewnić:

 • pierwszą pomoc pracownikowi, który uległ wypadkowi,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy,
 • zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • prawidłowe i terminowe sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

W razie wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego pracodawca jest obowiązany:

 • zarządzić zastosowanie właściwych środków profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także określić osoby odpowiedzialne za wykonanie poleceń wykonanych w związku z wypadkiem,
 • omówić okoliczności i przyczyny wypadku z osobami kierującymi pracownikami oraz z pracownikami zainteresowanych komórek organizacyjnych zakładu. Również do obowiązków pracodawcy należy niezwłocznie zawiadomić prokuratora i inspektora pracy o każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy i kiedy można rozpocząć pracę w miejscu zdarzenia wypadkowego

Zabezpieczenie miejsca wypadku polega w szczególności na tym, że nie należy dopuszczać do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchamiać bez koniecznej potrzeby maszyn i urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywać zmiany ich położenia, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Zezwolenie na rozpoczęcie pracy w miejscu wypadku i uruchomienie maszyn oraz urządzeń lub dokonanie innych zmian w miejscu zdarzenia wypadkowego wydaje pracodawca w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy. Jeżeli zabezpieczenie miejsca wypadku zarządził organ prowadzący śledztwo lub dochodzenie albo inny właściwy organ to zezwolenie wydaje pracodawca w uzgodnieniu z tym organem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób i mienia lub zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

Doręczenie protokółu powypadkowego

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, pouczając go o sposobie           i trybie odwołania. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych należy niezwłocznie doręczyć właściwemu terenowo organowi Państwowej Inspekcji Pracy.

Choroba zawodowa

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych wydanym przez Radę Ministrów, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Wydanie decyzji stwierdzającej chorobę zawodową

Uprawnionym do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej jest właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika

Zgłoszenia choroby zawodowej dokonuje:

 • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową,
 • lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej i
 • pracownika, ponadto chorobę może zgłosić:
 • pracownik, który podejrzewa, że objawy u niego występujące mogą wskazywać na takć chorobę,
 • lekarz stomatolog,
 • lekarz weterynarii.

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

 • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu inspektorowi pracy.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza i obuwie

Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

 • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki  pracodawcy w zakresie zaopatrywania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie?

Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić pranie, konserwację, odkażanie, odpylanie oraz naprawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • ustalić zakres wyposażenia (tabelę norm) pracowników w środki ochrony indywidualne oraz odzież i obuwie robocze,
 • zapewnić szkolenie pracowników w zakresie zasad posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, ich użytkowania i konserwacji,
 • nie dopuszczać pracowników do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

UWAGA!

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Nie wolno jednak kategorycznie powierzać pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży skażonej środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

 

Zaznacz jako ukończone