Czesto zadawane pytania

Czy mogę być zwolniony ze szkolenia okresowego?

Ze szkolenia zwolniona może być osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. rok 2004 nr 180 poz. 1860)

Co ile czasu powinny odbywać się szkolenia okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się do 6 miesięcy, a pozostałych – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracodawcę i inne osoby kierujące pracownikami?

Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Art. 220. § 1. k.k. stanowi iż, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy trzeba wyznaczyć i przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych, musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz osób przeszkolonych powinien znajdować się w widocznym miejscu najlepiej przy apteczce.

Czy trzeba wyznaczyć i przeszkolić pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić osoby w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych, musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz osób przeszkolonych z imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz miejsca pracy powinien znajdować się w widocznym miejscu.

Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzyć służbę bhp i jakie są jej obowiązki?

Pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników, ma obowiązek stworzyć służbę bhp. Jeżeli zatrudnia od 100 do 600 pracowników, powinien stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę lub zatrudnić pracownika służby w co najmniej niepełnym wymiarze pracy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 600 pracowników, zatrudnić powinien jednego pracownika służby w pełnym wymiarze pracy na każdych 600 pracowników.

Poniżej 100 pracowników pracodawca może powierzyć obowiązki służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o ile spełnia on wymagania pracownika służby BHP. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie skorzystaniu ze wsparcia firmy zewnętrznej w tym zakresie co daje gwarancję prawidłowego zapewnienia działalności funkcji BHP w organizacji. Reasumując pracodawca ma możliwość zlecenia obowiązków służby BHP firmie zewnętrznej zawsze, bez względu na liczbę zatrudnionych. Od niej zależeć będzie tylko forma współpracy, tj. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę na część lub pełny etat lub umowa o świadczenie usług.

Kiedy pracodawca może wykonywać zadania służby bhp?

Samodzielnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać tylko mali pracodawcy. Są to tacy, którzy zatrudniają do 10 pracowników albo do 20 pracowników‚ jeśli prowadzą działalność o niskim poziomie zagrożeń zdrowia załogi (tj. zakwalifikowani do grupy działalności‚ dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Muszą jednak spełnić dodatkowy warunek – przejść odpowiednie przeszkolenie.

Kiedy istnieje obowiązek szkoleń wstępnych BHP?

Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa pracy jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w pierwszym dniu pracy. Dotyczy to również pracowników, którym pracodawca zmienia lub poszerza zakres obowiązków lub przenosi na inne stanowisko pracy.

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy?

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy koniecznym jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie miejsca wypadku. W dalszej kolejności powołuje się komisję powypadkową dochodzącą przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. Komisja w toku postępowania dochodzi czy zdarzenie spełnia kryteria wypadku przy pracy, dokonuje jego kwalifikacji oraz występuje do pracodawcy z zaleceniami profilaktycznymi. Komisji powypadkowej przewodniczy Specjalista ds. BHP.

Wyślij zapytanie

 

Kontakt

Biuro: ul. 23 Marca 91b/37 81-820 Sopot
Telefon: +48 507 119 810